PRIVACY-VERKLARING

 

De Buurtbusvereniging Vechtstreek (BBV Vechtstreek) hecht veel waarde aan de bescherming van  persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil BBV Vechtstreek heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

BVV Vechtstreek doet er alles aan om de privacy van haar (aspirant-) leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BVV Vechtstreek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Contactgegevens:

Secretaris Buurtbusvereniging Vechtstreek
Hofbergen 6
3632 WC Loenen aan de Vecht

De secretaris van de vereniging is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Buurtbus Vereniging Vechtstreek. De secretaris is te bereiken via secretaris@bbv-vechtstreek.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buurtbusvereniging Vechtstreek verwerkt de persoonsgegevens die de vrijwilliger aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden in twee groepen opgeslagen:

 1. Leden-vrijwilligers / chauffeurs
 2. Overige vrijwilligers

We registreren de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht (aanhef)
 • Geldigheidsdatum-tot rijbewijs
 • Geboortedatum
 • Geldigheidsdatum-tot medische keuring
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Startdatum bij BBV Vechtstreek

 

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Buurtbusvereniging Vechtstreek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken van roosters voor de uitvoering van de busritten;
 • Verzenden van uitnodigingen en informatiebrieven;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met onze activiteiten;
 • Voor een check op keuringsverplichting, verbonden aan chauffeursdiensten;
 • Voor het bepalen van het aantal jaar lidmaatschap in het kader van een attentieregeling.

De Grondslag voor het opslaan van de persoonsgegevens is de Vrijwilligersovereenkomst voor chauffeursdiensten.

Automatisering

Buurtbusvereniging Vechtstreek gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen voor het nemen van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. De volgende computerprogramma’s of –systemen worden gebruikt:

 • Excel en Word voor de vrijwilligersadministratie en de roosters;
 • WordPress voor de bouw en onderhoud aan de internetsite.

Bewaartermijn

Buurtbusvereniging Vechtstreek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is voorgeschreven om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Ledenbestand
  Na afloop van het lidmaatschap worden de gegevens nog bewaard voor statistische doeleinden en om te zorgen dat een lid bij her-inschrijven binnen twee jaar niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De in de vereniging actieve vrijwilligers zijn ouder dan 18 jaar. Wij controleren niet of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Als u vindt dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op secretaris@bbv-vechtstreek.nl  en dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buurtbusvereniging Vechtstreek verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Fotografie

Bij de activiteiten van de Buurtbusvereniging Vechtstreek kan gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal voor verslaglegging. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buurtbusvereniging Vechtstreek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon c.q. organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@bbv-vechtstreek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt BVV Vechtstreek u hierover direct contact met haar op te nemen. Komt BVV Vechtstreek er samen met u niet uit dan vindt BVV Vechtstreek dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Dat kan via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens 

 

Beveiliging

Buurtbusvereniging Vechtstreek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via secretaris@bbv-vechtstreek.nl

 

Loenen aan de Vecht, 30 mei 2022